فارکس ساده

معادله حرکت

در این تحقیق چندین رویه عددی جهت تحلیل معادله حرکت ارائه شده است که از آن جمله می‌توان: به روش‌های حل عددی تفاضل مرکزی، نیومارک (شتاب خطی و شتاب ثابت)، ویلسون- ، صریح-ضمنی و رانگ-کوتا اشاره نمود.

تازه های فیزیک

الف)جابجایی متحرک دربازه ی زمانی(6-0)ثانیه رابدست آورید.

2-جسمی با شتاب ثابت 4متر بر مجذور ثانیه در حال حرکت است اگر مکان این جسم در لحظه ی شروع حرکت برابر 2متروسرعت آن در لحظه ی شروع حرکت برابر 5 متر بر ثانیه باشد

الف)پس از چند ثانیه فا صله ی جسم از مبدا 20متر میشود؟

2t 2 +5t -18=0 ب) معا دله ی حرکت جسم را بنویسید. t= -5+ 13 /4= 2s ق ق A=1/2t 2 +v0t+ x0 20=0/5x4T 2 +5t+2

3-معادله ی حرکت متحرکی در sI به صورت x=-3t+8 میباشد

الف)نوع حرکت : حرکت یک نواخت مستقیم الخط است

ب) سرعت متحرک و جهت حرکت

پ)مکان متحرک در لحظه ی2ثانیه ؟

ب)اگر معادله ی x=-3t+8 را با معادله ی کلی x=vt+x0 معادله حرکت مقایسه کنیم می بینیم V=-3 استبنا براین بزرگی سرعت وجهت آن در خلاف جهت معادله حرکت محور x ها است

پ) X=-3t+8. X=-3 x2+8=2m

4-متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت 2متربر مجذور ثانیه شروع به حرکت می کند .

الف) سرعت آن را در لحظه ی t=2s بدست آورید.

ب)متحرک در این مدت چه مقدار جابجا شده است؟

5-معادله ی سرعت –زمان متحرکی در SI به صورت x=10t 2 -40t-20 است

الف)معادله ی سرعت-زمان آن را بدست آورید

ب)در چه لحظه ای متحرک تغییر جهت می دهد ؟

1/2a=10 . a=5m/s 2 *** *** V=at+ V0 . V=20t-40

V=20t-40. 0=20t-40. t=2s

6-اتومبیلی از حال سکون شروع به حرکت میکند وپس از طی مسافت 50متر سرعتش به 20متر بر ثانیه میرسد اگر اتومبیل با این سرعت 5ثانیه حرکت و سپس ترمز کند وسپس از طی مسافت 20متر بایستاد حساب کنید

الف)شتاب اتومبیل در هر قسمت از حرکت .

7-معادله ی سرعت –زمان متحرکی در SI به صورت V=2t-4 است

الف)سرعت این متحرک در چه لحظه ای صفر میشود ؟

ب)اگر متحرک از مکان 3متری قبل از مبدا X0=-3m شروع به حرکت کرده باشد معادله ی مکان –زمان معادله حرکت آن را بدست آورید . X=1/2At 2 + V0+X0 ½ (2)T 2 -4T-3 X=T 2 -4T-3

8-راننده ای که اتومبیل خود را با سرعت 72 کیلو متر بر ساعت در یک جاده ی مستقیم می راند با مشا هده ی مانع ای در فاصله ی 60متری ترمز میکند اگر سرعت اتومبیل با شتاب 4 متر برمجذور ثانیه کاهش یابد

الف) آیا اتومبیل به مانع برخورد می کند ؟

ب)اگر زمان واکنش راننده 75/0 ثانیه باشد آیا اتومبیل به مانع برخورد میکند ؟

V 2 -V 2 0=2A∆X. 0-400=2x-4x∆X=. ∆X=50M ( الف

ب)چون زمان واکنش 75/0 ثانیه است اتومبیل قبل از ترمز به اندازه ی ∆X=∆TV=20x0/75=15M جابجا میشود با توجه به اینکه اتومبیل بعد از ترمز 50متر جابجا میشود در مجموع از لحظه ی دیدن مانع تا توقف کامل باید 65متر جابجا شود اما چون مانع در فاصله ی 60متری قرار دارد بنابراین به آن برخورد خواهد کرد .

9- اتومبیلی با شتاب ثابت 4 متر بر مجذور ثانیه در مدت 3ثانیه در مسیر مستقیم به اندازه ی 33 متر جابجا می شود

الف)سرعت معادله حرکت اولیه ی آن چه اندازه است ؟

ب)سرعت متوسط آن در این مدت را حساب کنید .

10-جا های خالی را با عبارت مناسب پر کنید

الف) اگر سرعت وشتاب هم علامت باشند حرکت . تندشونده است

ب)در یک حرکت شتاب دار تند شونده کمیت های سرعت . و .شتاب .هم جهتند

پ)در حرکت شتابدار (تند شوند -کندشونده )متحرک حتما باید سرعت اولیه داشته باشد

11-الف) آیا امکان دارد متحرکی با شتاب مثبت حرکت کندشونده داشته باشد ؟ . بله در حرکت کند شونده بردار های سرعت وشتاب در دو جهت مخالف هم اند بنابراین اگر متحرک برروی خط راست در سوی منفی محور X ها .سرعتش را کم کند شتاب آن در سوی معادله حرکت مثبت محور X ها خواهد بود

ب)در حرکت تند شونده سرعت وشتاب چه وضعی دارند ؟ در حرکت شتابدار تند شونده بردار های سرعت و شتاب ان در سوی مثبت محور X هاخواهد بود

12-آیا با مثبت بودن شتاب می توان گفت حرکت تند شونده است ؟ خیر زیرا ممکن است A>0 و v باشد در این حالت حرکت شتابدار کند شونده است

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا